Cheng, Wei-Yi. 2022. “Gender Roles in Transmitting Vietnamese Buddhism to Taiwan: Two Case-Studies of Vietnamese Buddhist Nuns”. Journal of Global Buddhism 23 (1):32–45. https://doi.org/10.26034/lu.jgb.2022.1990.